English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Zašto je važan Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor je bitan za prava radnika, jer njime poslodavac i sindikat ugovaraju važne institute, koje radnicima ne daje Zakon o radu ni bilo koji drugi propis. S druge strane, ako su ovi instituti definirani Pravilnikom o radu tada o njima odlučuje poslodavac samostalno, pa oni u suštini ovise o njegovoj volji.
Tako se kolektivnim ugovorima ugovaraju osnovice za obračun plaće, najčešće sa koeficijentima radnih mjesta. Ugovaraju se dodaci za minuli rad kao i povećanja plaće za rad noću, prekovremeni rad, rad nedjeljom, rad u smjenama, rad u dane blagdana i neradne dane. Određuju se kriteriji za godišnji odmor duži od zakonskog minimuma (18 dana), te plaćeni dopusti. Ugovaraju se i druga materijalna prava kao što su pravo radnika na naknadu troškova prijevoza, jubilarne nagrade, otpremnine za odlazak u mirovinu, veće otpremnine za poslovno uvjetovane otkaze, duži otkaznih rokovi. Određuju se solidarne pomoći, dar djetetu, božićnice, regresi i mnoga druga prava. Sva ta prava ne postoje u Zakonu o radu ni drugim propisima, kao što mnogi radnici često pogrešno misle.

Verzija za ispis
 
Stanje kolektivnih ugovora - Kolektivnim ugovorima obraniti prava radnika

U 2013. godini nastavlja se ono što je predviđeno i što se radi zadnje tri godine. Produženje postojećih kolektivnih ugovora sa naglaskom na zadržavanjem postojećih prava jer pritisak poslodavaca na smanjenje prava je sve veći i obuhvaća sve više i više dosadašnjih prava.

  • Spriječiti Pravilnike o radu
  • Većina prava sačuvana, umanjenja privremena
  • 72% članova pokriveno kolektivnim ugovorima
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Sažetak Izviješća o kolektivnom pregovaranju 2007. do 2011. - Kolektivni ugovori štite prava radnika

Za period između IV. i V. Kongresa sačinjeno je detaljno Izviješće o radu Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske na preko 200 stotine stranica, a njegov sastavni dio je i Izviješće o kolektivnom pregovaranju čije pojedine segmente odnosno sažetak donosimo u nastavku. Posljednje četiri godine kolektivno pregovaranje  označio je: prestanak važenja Kolektivnog ugovora za tiskarsku djelatnost ali i pregovori za Novi kolektivni ugovor djelatnosti s HUP-om; zadržavanje visoke pokrivenosti članstva putem kolektivnih ugovora na razini pojedinog poslodavca; te nastojanja mnogih poslodavaca da smanje prava radnika navodeći gospodarsku krizu kao razlog ili opravdanje.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Inicijative za nove kolektivne ugovore

Sukladno planovima i smjernicama za 2009. godinu, inicijative za sklapanje kolektivnih ugovora na nivou društva pokrenute su i načinjene za većinu planiranih društava.
Kako znamo, Kolektivni ugovor za tiskarsku djelatnost Hrvatske prestao je važiti i nije više u primjeni od lipnja 2008. godine, te je zbog toga planirana akcija da se društvima, koja su ga primjenjivala, upute inicijative za sklapanje kolektivnog ugovora društva.
Inicijativa, naravno, sadrži i prijedlog teksta kolektivnog ugovora dotičnog društva. Stručna služba Sindikata grafičara, uz konzultacije sa sindikalnim povjerenikom ili povjereništvom, izradila je tekst prijedloga kolektivnog ugovora. Prijedlog je načinjen na osnovi kolektivnog ugovora tiskarske djelatnosti i postojeće prakse u društvu. Inicijativa podsjeća poslodavca na važnost reguliranja prava i obveza poslodavca i radnika, i to kroz kolektivni ugovor kao oblik kojega Sindikat grafičara preferira. Uz prijedlog teksta kolektivnog ugovora dotičnog društva, upoznajemo poslodavca sa članovima pregovaračkog tima Sindikata, te ga molimo za očitovanje na predloženi tekst, da bi pregovarački timovi raspravili samo sporne odredbe kolektivnog ugovora.
Do sada smo prijedloge novih kolektivnih ugovora uputili poslodavcima sljedećih društava: Tiskara Zelina iz Sv. Ivan Zeline, Naša djeca Tiskara iz Zagreba, Bakrotisak iz Garešnice, a još se mora izraditi prijedlog za Grafičar iz Ludbrega i Željezničku tiskaru iz Zagreba. Inicijativa je poslana i u Znanje, koje do sada nije imalo kolektivni ugovor, ali je promijenilo, odnosno dobilo vlasnika, koji u svojim društvima prava radnika prakticira regulirati kolektivnim ugovorima.
U redovitim postupcima, produženja ili izmjena postojećih kolektivnih ugovora pokrenuta su u AKD, Vjesniku, Model pakiranju, Narodnim novinama, Zrinskome iz Čakovca i Istragrafike iz Rovinja, dok je u Školskoj knjizi pokrenuta nova inicijativa za produženje i sklapanje kolektivnog ugovora. U tiskari Varteks iz Varaždina izmijenjena su pisana očitovanja poslodavca i Sindikata, te bi sada pregovarački timovi trebali završiti pregovore.

Verzija za ispis
 
Stanje kolektivnih ugovora u protekloj godini - Povećana prava radnika

Već niz godina, od 1992., ali sistematski od 1996., pokreću se aktivnosti kako za potpisivanje novih kolektivnih ugovora, tako i za produženje kolektivnih ugovora, ali i za provođenje odredaba postojećih kolektivnih ugovora u primjenu.

  • Teška klima za pregovore
  • Istekao Kolektivni ugovor djelatnosti
  • Visoka pokrivenost članstva
Verzija za ispis Pročitajte više