English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Polazni zahtjevi sindikalnih središnjica prema Vladi za izradu Socijalnog sporazuma

1. Donošenje izmjena Zakona o radu koje će jamčiti poboljšanje položaja radnika u praksi: posebice ograničavanje rada na određeno vrijeme. Ugovori na neodređeno vrijeme moraju ostati/biti temeljni oblik zapošljavanja te ograničavanje tjednog rada na najviše 48 sati, uključujući prekovremeni rad!

Rok: listopad 2009.

 

2. Utvrđivanje akcijskog plana i primjenu hitnih mjera za rješavanjeproblema unutarnje nelikvidnosti koja prijeti blokadom ukupne poslovne aktivnosti i daljnjem gubitku radnih mjesta u proizvodnji.

Rok: listopad 2009.

 

3. Promptna naplata svih poreza koje državni i privatni kapital nije platio državnom proračunu radi nužnog ukidanja kriznog poreza na plaće i mirovine i povrata stope PDV-a na 22 posto, a svakako promptno ukidanje istih po prvim znacima ekonomskog oporavka. Istovremeno je potrebno provesti štednju na rashodovnoj strani Državnog proračuna, bez zahvata u plaće i mirovine, a posebno ukidanjem svih privilegija, s ciljem održanja kupovne moći građana, poticanja proizvodnje i smanjenja sive ekonomije i porezne evazije.

Rok: do kraja 2009.

 

4. Smanjivanje javne potrošnje i stavljanje rashoda države u 2010. godini u održive okvire

~ plan bespovratnih potpora osim onih koje su usmjerene na unapređivanje znanja, inovacija i razvoja;

~ plan smanjivanja i ukidanja subvencija neuspješnim proizvodnjama, tj. preispitivanje sustava subvencija i njihovo usmjeravanje na proizvođače koji, sukladno razvojnim ciljevima, mogu za sobom »povući« druge proizvodnje i gospodarske aktivnosti te bitno pridonijeti ukupnom razvoju RH (dodatno, potrebno je uspostaviti e. kasni nadzor korištenja subvencija kao i indikatore praćenja njihovih učinaka kako bi se nove mjere bolje »ciljale«):

~ smanjivanje broja jedinica lokalne samouprave u skladu s principom racionalne organizacije u funkciji potreba građana.

~ reformiranje javne uprave i javnih službi te racionaliziranje njihova poslovanja u prvome redu boljom organizacijom, informatizacijom i međusobnim umrežavanjem;

~ smanjivanje sredstava iz Proračuna za vjerske zajednice i promjena modela njihova financiranja uvođenjem crkvenog poreza;

~ preispitivanje načina financiranja i pomoći Hrvatima u BiH;

~ preispitivanje svih državnih investicijskih projekata;

~ revidiranje popisa branitelja te dovođenje razine njihovih povlastica u sklad s mogućnostima države odnosno u sklad sa socijalnim pravima drugih posebno štićenih kategorija građana;

~ žurno ukidanje povlaštenih mirovina i njihovo vraćanje pod opći propis;

~ interventno oporezivanje kapitala na način da kapital na jednaki način snosi teret zatvaranja proračunskog jaza i izlaska iz krize kao što je to snosio i rad (vidi dio o poreznom sustavu);

~ provođenje dubinske analize poslovanja svih javnih poduzeća, na nacionalnoj i lokalnoj razini, od zapošljavanja, preko davanja različitih pomoći i sponzoriranja, do upravljanja nekretninama i dr. kako bi se otkrile i zatvorile »rupe« nekontroliranog »curenja« novca, krađa i korupcije...).

Rok: do donošenja državnog proračuna

 

5. Ukidanje školarina na fakultetima za sve studente koji uredno izvršavaju svoje obaveze. I uvođenje kredita za financiranje ostalih troškova studija.

Rok: donošenje zakona do kraja 2009. stupanje na snagu za iduću školsku godinu

 

6. Smjesta utvrditi nove odvjetničke tarife prihvatljive građanima u skladu sa zaključcima GSV-a te preispitati javno-bilježničke ovlasti i tarife.

Rok: listopad 2009.

 

7. Zahtijevati ispunjenje obaveze Vlade RH prema zakonskim odredbama o minimalnoj plaći i dogovor sa sindikatima o premošćivanju postojećeg nepoštivanja propisa i dogovora.

Rok: listopad 2009.

 

8. Konačno regulirati rad nedjeljom u skladu sa zaključcima GSV-a.

Rok: do kraja 2009.

 

 

 

U DALJNJEM RADU NA SOCIJALNOM SPORAZUMU VALJA RASPRAVITI I DOGOVORITI SLJEDEĆE PRIJEDLOGE KAO SINDIKALNE ZAHTJEVE

Svaki od ovih zadataka mora imati svoje etape, rokove i nositelje te definirane zadatke Vlade, sindikata i poslodavaca u svakoj od etapa.

 

9. Uspostava nove ekonomske politike na načelima nordijskog modela,što znači:

~ smanjena uloga države u gospodarstvu, jačanje tržišne regulacije (u mjeri i na način prisutan u skandinavskim zemljama), s ekonomskim kriterijima cijena, ali zato snažnom socijalizacijom svih tržišnih posljedica u društvu, radi zaštite siromašnijih i slabijih

~ osigurati bolju iskoristivost prirodnih resursa s posebnim naglaskom na njihovo očuvanje kao javnog dobra (bez privatizacije), razvijati obnovljive izvore energije i nove čiste tehnologije

~ transparentnost javnih financija

~ temeljita reforma državne statistike radi zadovoljenja analitičkih potreba društva i države.

 

10. Uspostava nove porezne politike (jednako opteretiti i rad i kapital):

~ redefinirati tzv. namjenske poreze, mirovinski i zdravstveni doprinos, te doprinos za zapošljavanje važno posebno analizirati sa socijalnim partnerima

~ ublažavanje poreznih tereta za kapital koji se vraća u proizvodnju;

~ oporezivanje kapitalne dobiti, dividendi i interventno povećanje poreza na dobit za 3% sumjerljivo i na rok na koji je kriznim porezom oporezovan rad

~ oporezovati prodaju poduzeća te lokalni porez za prenamjenu djelatnosti poduzeća

~ uvođenje poreza na bogatstvo, poreza na nekretnine koje nisu u stambenoj ili proizvodnoj funkciji, poreza na imovinu čije se porijeklo ne može dokazati te poreza na nasljeđe iznad određenog cenzusa

~­uvođenje poreza prilikom revalorizacije zemljišta (kada se povećava vrijednost zemljišta koje ulazi u građevinsku zonu).

 

11. Pretvorba i privatizacija

~ uspostaviti sustav dokazivanja porijekla imovine

~ oduzimanje sve imovine za koju se u sudskom postupku dokaže da je nelegalno stečena

~ oporezovati znatno jače imovinu za koju se ne može dokazati porijeklo

~ u nastavku privatizacije postići društveni konsenzus o modelu, uz aktivno sudjelovanje socijalnih partnera

~ restrukturiranje Hrvatskog fonda za privatizaciju.

 

12. Uspostava politike plaća na načelima pravednosti:

~ uklanjanje anomalija u plaćama

~ jedinstveni sustav plaća u državnom i javnom sektoru, na državnoj i lokalnoj razini

~ sustav plaća u javnom sektoru koji razlikuje uspješan od neuspješnog rada

~ jačanje sustava kolektivnog pregovaranja o plaćama, osobito u privatnom sektoru.

 

13. Nova poljoprivredna politika

~ proizvodnja jeftinije hrane i podizanje konkurentnosti hrvatske prehrambene industrije na svjetskom tržištu

~ uspostaviti sustav poticaja sukladan standardima Europske unije, ali istovremeno uspostaviti institucije nadzora nad njihovim korištenjem te sustav sankcija nad onima koji sredstva nepravilno koriste

~ poticati okrupnjavanje obradivih površina i poticanje zadružne proizvodnje

~ otvaranje hladnjača i druge nužne infrastrukture

~ otkloniti sve administrativne prepreke koje onemogućavaju provođenje velikih javnih projekata (melioracija, sustavi navodnjavanja i odvodnjavanja, sustavi obrane od tuče) za koja se mogu iskoristiti sredstva pretpristupnih fondova EU.

 

14. Politika zapošljavanja

~ redefinirati sustav naknada za nezaposlene, vezati za poticajnost za traženje posla i volontersku aktivnost

~ politika zapošljavanja s jasno artikuliranim ciljem povećanja zaposlenosti na razinu predviđenu Lisabonskim ugovorom u primjerenom roku.

 

15. Reforma mirovinskog sustava

~ ukidanje povlaštenih mirovina i njihovo vraćanje pod opći propis

~ rješavanje položaja umirovljenika koji će mirovine ostvarivati samo iz I. stupa

~ riješiti problem umirovljenika koji su dobrovoljno ušli u II. mirovinski stup tako da im se omogući povratak u I. mirovinski stup ako je to za njih povoljnije

~ uvođenje zasebnog instituta prava na mirovinu temeljem punoga radnoga staža te osiguranje takve visine mirovine koja će odgovarati činjenici da je radnik proveo u radnom odnosu puni radni vijek

~ najnižu mirovinu za 30 godina staža utvrditi u visini od najmanje 40% prosječne plaće

~ izmijeniti formulu za usklađivanje mirovina i uvesti onu koja će omogućiti postepeni rast mirovina u odnosu na prosječnu plaću

~ mirovine koje nisu iz radnog odnosa isključiti iz mirovinskog sustava i nadomjestiti određenim davanjima socijalnog karaktera

~ dodatak na mirovine tzv. novih umirovljenika uključiti u mirovinsku osnovicu kao mirovinu.

 

16. Reforma zdravstvenog sustava

~ hitno zaustaviti komercijalizaciju sustava

~ zaustavljanje prelijevanja javnozdravstvenog novca u privatne džepove

~ jačati javno zdravstvo provođenjem davno obećanog »velikog pospremanja « sustava (informatizacija, standardizacija usluga i kategorizacija bolnica) uz stavljanje naglaska na preventivu i široku cjenovnu, teritorijalnu dostupnost zdravstvenih usluga

~ unapređenje primarne zdravstvene zaštite

~ zabrana istovremenog rada liječnika u javnom i privatnom zdravstvu

~ najstroža zabrana donošenja i primanja poklona u bolnici, kao i najstrože pravno sankcioniranje prikrivene ucjene nematerijalnim uslugama pacijenata)

~ jačanje odgovornosti i obaveza u radu zdravstvenog osoblja (u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radni dan traje od 3,5 do 4,5 sata, a za strpljivi razgovor s pacijentima nikada nemaju vremena)

~ ukidanje dodatnog doprinosa za zdravstvo od 3% za umirovljenike

~ jačanje odgovornosti i edukacije o komunikaciji i humanom pristupu pacijentima.

 

17. Reforma obrazovnog sustava

~ integracija i modernizacija sveučilišta

~ nagrađivanje u korelaciji s kvalitetom rada nastavnika

~ osigurati besplatne udžbenike prema dohodovnom, a ne statusnom položaju obitelji

~ pojačane investicije u gradnju škola, đačkih i studentskih domova

~ unaprijediti sustav obrazovanja odraslih uvođenjem mjera koje će poslodavce i radnike poticati na sudjelovanje u dodatnom osposobljavanju te stvaranjem uvjeta za priznanje neformalnih oblika učenja

~ porezne olakšice građanima i poslodavcima za ulaganje u ­obrazovanje.

 

18. Nova administrativna podjela RH

~ preispitati broj općina, gradova i županija radi ostvarenja optimalno racionalnog ustroja te ustroj regija po europskim kriterijima.

 

19. Reforma javne uprave i pravosuđa

~ napraviti temeljitu analizu javne uprave radi provedbe mogućih racionalizacija

~ urediti sustav plaća koji potiče kvalitetu rada u državnoj upravi

~ kod reforme pravosuđa jačati odgovornost sudaca

~ unaprijediti sustav mirnog rješavanja radnih sporova.

 

20. Borba protiv korupcije (detekcija ključnog uzroka: predominantna uloga države)

~ smanjivanjem ulogu države u gospodarstvu

~ zakonska zabrana sofisticiranih oblika korupcije u javnom sektoru

– pokloni u ime zahvale

~ ukidanja partijskih imenovanja na funkcije u državnim institucijama i poduzećima.

 

21. Ozbiljna demografska politika i zaštita dostojanstva starijih i nemoćnih

~ investicije Države u masovnu gradnju vrtića

~ razviti sustav oblika pomoći u kući starima i nemoćnima

~ investicije države u domove za stare i nemoćne.

 

22. Ukidanje povlastica i privilegija

~ zaustaviti kupovinu pojedinih kategorija birača zajedničkim sredstvima svih poreznih obveznika

~ uspostava transparentnog sustava socijalne pomoći ugroženih kategorija građana i jačanje institucija neovisnog nadzora

~ dovođenje socijalnih primitaka povlaštenih kategorija u sklad s primicima ostalih.

 

MHS, SSSH, NHS, URSH, HUS

 

 

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu