English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti iščlanio se iz Matice hrvatskih sindikata - Zašto smo otišli

Samostalni sindikat HRT-a, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikat hrvatskih zaštitara i čuvara, Sindikat radnika Odašiljača i veza, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi i TEHNOS Strukovni sindikat radnika HEP-a - 7 sindikata od ukupno 15 u Matici - tražilo je sazivanje Velikog vijeća Matice hrvatskih sindikata, na kojoj bi se raspravila politika Matice kao konfederacije i odlučilo o povjerenju odnosno nepovjerenju sadašnjem predsjedniku Matice Vilimu Ribiću.
Navedeni sindikati smatrali su da je predsjednik Matice u svojem radu, a posebice posljednjih nekoliko mjeseci, kršio temeljne odredbe Statuta Matice, da nije poštovao odluke tijela Matice, te da je u svom radu značajno prekoračio ovlaštenja. Time je povrijedio temeljna načela djelovanja Matice određena u članku 6. Statuta.
1. Demokratski odnosi i unutarnji ustroj Matice. U svojem radu predsjednik nastupa autokratski ignorirajući drugačije stavove i mišljenja, pritom grubo diskvalificirajući njihove nositelje;
2. Solidarnost među sindikatima i članovima sindikata. U svojem radu i nastupima ignorira primarne interese pojedinih sindikata, pa čak i bez prethodnih konzultacija postupa suprotno njihovim interesima. Također, destrukcija solidarnosti, na način da se prava dijela radnika u javnom sektoru pokušavaju zaštititi tako da se traži smanjenje prava radnika u privatnom sektoru nije princip rada dostojan jedne sindikalne središnjice;
3. Uzajamni odnosi utemeljeni na poslovnoj moralnosti, iskrenosti i poštenju, toleranciji i kolegijalnosti, principijelnosti i provođenju dogovorenog. Svojim samostalnim istupima, ali i učestalim neprimjerenim ispadima prema predstavnicima mnogih Sindikata, predsjednik je ugrozio ovo načelo rada, a radna atmosfera unutar Matice je nepodnošljiva;
4. Obvezujuća suradnja na provođenju zajedničkih ciljeva. Ovo načelo ugrožava na način da sam ili s par istomišljenika definira što su to "zajednički ciljevi Matice", pa nakon toga provodi ono što je sam odredio kao zajedničke ciljeve;
5. Neovisnost od političkih stranaka, države i poslodavaca. Svojim osobnim angažmanom na uspostavi preuske suradnje s vladajućom političkom opcijom, u vremenima općeg nezadovoljstva građana prema toj političkoj opciji, doveo je u pitanje percepciju široke javnosti o neovisnosti Matice, čak i cijele sindikalne scene, od vladajuće opcije i države. Tome ne pomažu niti saznanja da njegov vlastiti sindikat znanosti redovno prima znatna financijska sredstva od strane države. 

Ne želimo biti ničiji paravan

Povrede nepoštivanja odluka tijela Matice sindikati smatraju učinjenim time, što je predsjednik nebrojeno puta samostalno nastupao u odnosima s poslodavcima, Vladom, sindikatima i javnosti, a da prethodno za svoje postupke i izjave uopće nije imao temelj u odlukama nadležnih tijela Matice. Statutarna zadaća predsjednika je da zastupa i predstavlja Maticu te da provodi ranije utvrđenu sindikalnu politiku i odluke tijela Matice, a ne da sam odlučuje ili da tek naknadno od nadležnih tijela traži pokriće za svoje samostalne odluke i postupke. Ovakvo postupanje gotovo je postao obrazac ponašanja. Primjera je bilo bezbroj, a od posljednjih i značajnijih sindikati spominju: njegovu odluku o nastavku rada Matice u GSV-u; njegovo sklapanje Sporazuma s Vladom RH; njegovu odluku o nesudjelovanju u posljednjim protuvladinim prosvjednima; njegovu odluku o snažnoj i uskoj suradnji s Vladom RH iako ista ne poštuje dosadašnje dogovore niti ne provodi sporni Sporazum; njegovu odluku o izradi i javnoj prezentaciji sindikalnog programa društvenog i gospodarskog oporavka - Nova slika Hrvatske - koji projekt je sigurno prije prezentacije javnosti morao biti raspravljen na tijelima Matice. 
Postupanja bez prethodnih odluka tijela Matice, očit su dokaz da predsjednik u svom radu znatno prekoračuje svoja ovlaštenja, jer učestalo sam odlučuje umjesto Velikog vijeća, Malog vijeća i Predsjedništva, tijela nadležna za donošenje odluka, ili da tek naknadno od njih traži pokriće za svoje samostalne odluke i postupke. Uz prekoračenje ovlasti, nedostaje redovito izvješćivanje tijela odnosno predstavnika Sindikata učlanjenih u Maticu, pa je njegov rad i netransparentan.
Predsjednik Matice obrušava se na sve koji mu pokušavaju ukazati na nedostatke u njegovu radu, diskreditira njihov stručni ali i osobni integritet čime stvara izrazito negativno okruženje u kojem se više ne može raditi. To nije primjereno postupanje za predsjednika, koji bi trebao biti faktor povezivanja a ne razdora, ali je i suprotno njegovoj statutarnoj obvezi da upravlja radom tijela Matice te da priprema, organizira i vodi njihove sastanke, jer je njegov rad na tom području kontraproduktivan - smatraju sindikati.

Ignorirani zahtjevi i odjela i sindikata

Sindikati su tražili da se zakaže i organizira sjednica Velikog vijeća gdje bi se raspravili gore navedeni problemi. Čak su tražili, s obzirom da u dosadašnjoj praksi, u pripremi za sjednice tijela Matice, predsjednik nije dostavljao materijale za te sjednice, i izričito zahtijevali da se prilikom dostave poziva za sjednicu svim članovima Velikog vijeća dostavi preslika ovih navoda i preslika Statuta, kako bi se oni mogli valjano pripremiti za raspravu.
Iako su sjednicu Velikog vijeća zatražila dva od preostala tri Odjela Matice, sjednica nije zakazana. Odjel gospodarstva i usluga tražio je u više navrata da se o ovim pitanjima raspravi i napravi zaokret. To je bio posljednji pokušaj da se odnosi unutar Matice hrvatskih sindikata harmoniziraju, kako bi ona istinski djelovala kao reprezentativna sindikalna središnjica, a ne da postaje paravan za ostvarenje interesa pojedinaca i užih grupacija. Nije ostvaren temeljit zaokret u njezinom rukovođenju, da odluke donose nadležna tijela a da ih predsjednik provodi i predstavlja, te da Matica počne istinski voditi računa i harmonizirati interese svih svojih udruženih sindikata i njihovih članova.

Otišlo deset sindikata

Kako nije ostvaren nikakav pomak i očekivani napredak, otvoreno najavljivanje istupanja odnosno iščlanjenje nezadovoljnih sindikata iz Matice privodi se kraju. Uz već prije tri izašla sindikata: policije, pravosudne policije i Privredne banke Zagreb sa 15.000 članova, odlazi još sedam sindikata sa 30.000 tisuća članova. Matica hrvatskih sindikata time ostaje, ono što u ovom trenutku nažalost i jest, krnja sindikalna središnjica, ignorirajući pritom većinu svojih učlanjenih sindikata i sindikalnog članstva.

 

Na temelju članka 33. Statuta, Predsjedništvo Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 1. lipnja 2011. godine, poštujući nalog i ovlaštenja 5. Kongresa Sindikata, donijelo

ODLUKU O IŠČLANJENJU

Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske iz Matice hrvatskih sindikata

I.

Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske izlazi iz članstva Matice hrvatskih sindikata, a članstvo će mu prestati s danom proteka istupnog roka od dva mjeseca.

II.

Istupni rok iz prethodne točke počinje teći s danom donošenja ove Odluke.

III.

Za vrijeme istupnog roka, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske će podmirivati svoje obveze prema Matici hrvatskih sindikata.

Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu