English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
"Pravo na zdravlje - samo fraza ili temeljno načelo zdravstvene reforme"
Dana 28. travnja 2006. godine u prostorijama Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, a u organizaciji četiri sindikalne središnjice, odnosno Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Hrvatske udruge sindikata i Sindikata usluga UNI-Cro održana je sindikalna javna tribina pod nazivom "Pravo na zdravlje - samo fraza ili temeljno načelo zdravstvene reforme" . Tribina je organizirana s ciljem prezentacije sindikalnih stajališta i rasprave predstavnika zainteresiranih skupina o zdravstvenoj reformi kakvu želimo, a temeljem 333.000 potpisa građana Hrvatske, koji su na taj način iskazali svoje nezadovoljstvo modelom zdravstvene reforme koji u Hrvatski sabor šalje Vlada Republike Hrvatske.

Odazvala se samo nekolicina zastupnika!
Čudi zapravo činjenica da se, iako se radi o temi od šireg društvenog interesa i posebnog interesa za građane Hrvatske, od brojnih zastupnika Hrvatskog sabora koji su bili pozvani da prisustvuju tribini i čuju sindikalne stavove, odazvala samo nekolicina zastupnika.
Sindikati su upozorili malobrojne zastupnike Hrvatskog sabora i mnogobrojne predstavnike sindikata da su programom PAL 2 utvrđene obveze Vlade RH koje su zapravo definirale pravac hrvatske zdravstvene reforme, a to su smanjenje izdataka za lijekove, smanjenje bolničkih deficita, izmjena paketa osnovnog zdravstvenog osiguranja, racionalizacija potrošnje socijalnih naknada.

Vlada zanemaruje načela WHO-a
Čini se da se Vlada RH u provođenju zdravstvene reforme ne pridržava načela Svjetske zdravstvene organizacije, a koja propisuje da su ciljevi zdravstvene zaštite unapređenje zdravstvenog statusa populacije, prilagođavanje očekivanjima populacije, te financijska zaštita od troškova nastalih kao posljedica lošeg zdravlja.
Sindikati su na tribini jasno naglasili da se u provođenju zdravstvene reforme zalažu za:
o snažan javno-zdravstveni sustav temeljen na vrijednostima solidarnosti, jednakosti i poštivanju ljudskog digniteta;
o usredotočenost zdravstvenog sustava na potrebe čovjeka (pacijent u središtu sustava);
o snažnu primarnu zdravstvenu zaštitu i prevenciju;
o jednaku dostupnost kvalitetnih zdravstvenih usluga - financijsku i prostornu (regionalizacija).

Cilj reforme mora biti usmjerenost na zdravlje građana!
U tome smislu sindikati smatraju da prioritetni cilj provođenja zdravstvene reforme ne smije biti obuzdavanje troškova javno-zdravstvenog sustava, već prvenstveno usmjerenost na čovjeka i njegovo zdravlje. Sindikati smatraju da bi cilj zdravstvene reforme morao biti zdravstveni sustav u kojem bi se zdravstvene usluge temeljile ne načelima i ciljevima solidarnosti; univerzalnosti; sigurnosti; primjerenosti cijena; kvaliteti usluga (specificirana od odgovornih javnih vlasti); efikasnosti (koja je objektivno verificirana); demokratskoj kontroli, transparentnosti i javnoj odgovornosti za upravljanje - tehnički i financijski rezultati; konzultacija, posebice s radnicima i njihovim i sindikalnim organizacijama i korisnicima i njihovim reprezentativnim udrugama.

Prvo rasprava o strategiji, pa potom o zakonima!
U tome smislu sindikati traže da se reformi zdravstva pristupi u dva koraka, odnosno da se u Hrvatskom saboru najprije raspravi, i u konzultaciji širokih društvenih slojeva, do lipnja usvoji Nacionalna strategija zdravstva, te da se nakon toga pristupi raspravi i usvajanju "paketa zakona", koji će se temeljiti na Nacionalnoj strategiji zdravstva.
Nacionalna strategija zdravstva bi se po mišljenju sindikata trebala koncipirati kao srednjoročni i dugoročni dokument, te bi trebala sadržavati sljedeće elemente:
a) strateška načela - osnovni ciljevi (vizija razvitka);
b) analizu stanja uključivo i dosege dosadašnjih zahvata u zdravstveni sustav;
c) aktivnosti/mjere, nositelje i vremensku kartu za postizanje ciljeva;
d) indikatore praćenja uspješnosti.
Rasprava na tribini pokazala je da prisutni saborski zastupnici dijele mišljenja i stavove sindikata, i spremni su pomoći u promicanju tih stavova u Hrvatskom saboru.
Sindikatima predstoji još mnogo posla ukoliko žele da se prilikom izrade i usvajanja "paketa zakona" iz zdravstva uvaži glas 333.000 potpisa hrvatskih građana. Prvo čitanje zakona očekuje se oko 10. svibnja.
Vrijeme će pokazati uvažavaju li naši zastupnici mišljenje građana Hrvatske.
Verzija za ispis Povratak na prethodnu stranicu