English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
PRVA POMOĆ NA MJESTU RADA

Pružanje prve pomoći ozlijeđenim radnicima na mjestu rada, vrlo je značajni postupak, o kojem ponekad ovisi i život unesrećenog. Dakle, radi se o stručnoj medicinskoj pomoći osposobljenih radnika (po pravilima medicinske doktrine), do dolaska javne službe medicinske pomoći.
Pravodobna i stručna prva pomoć naročito je značajna u područjima (manja mjesta, otežan pristup lokaciji) gdje je potreban određeni vremenski period do dolaska liječnika hitne pomoći.

 • Zakonske osnove
 • Zidni ormarić prve pomoći
 • Prostorija za pružanje prve pomoći
 • Praktični tečaj na mobilnom telefonu
Verzija za ispis Pročitajte više
 
O EVAKUACIJI I SPAŠAVANJU

Riječi evakuacija i spašavanje nerado želimo čuti jer nas asociraju na nemile već viđene scene ili događaje kojima ne bismo željeli biti izloženi.
Pod evakuacijom se podrazumijeva organizirano i brzo napuštanje objekta (radnih prostorija i prostora), prije nego što nastupi opasnost za život i zdravlje osoba u tom trenutku zatečenih u ugroženom objektu.
Spašavanje je vid organiziranog izvlačenja radnika i drugih osoba zatečenih u ugroženom objektu, koji se ne mogu sami evakuirati.
Ovdje ćemo podrobnije sagledati neke vidove pripreme za evakuaciju, provođenje vježbi te ponašanje tijekom realne evakuacije i spašavanja.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
VAŽNOST ZNAKOVA SIGURNOSTI

Zakon o zaštiti na radu, odredbom članaka 10.,32. i 49. poslodavcu stavlja u dužnost da na mjestima rada, na sredstvima rada i pripadajućim instalacijama trajno postavi znakove sigurnosti i znakove općih obavijesti u skladu s odgovarajućim propisima.
Zakonodavac je ovo područje uredio Pravilnikom o sigurnosnim znakovima (NN 29/05.) uz primjenu hrvatske norme HRN 7010.

 • O znakovima sigurnosti
 • Znakovi za pojedina područja
 • Još o obvezama poslodavca
 • Sankcije za poslodavca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU ZA MJESTA RADA

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore, koji datira još iz davne 1984. godine, bio je jedan od najstarijih podzakonskih akata, čije su odredbe bile važeće i nakon proglašenja Republike Hrvatske. Da se donekle osuvremeni, 2005. godine donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama navedenog pravilnika, a potom 2006. godine još i ispravak pravilnika iz 2005. godine.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
RAD U NOVINSKOJ REDAKCIJI

Što povezuje redakciju dnevnih novina i tiskaru? To su dva svijeta, dvije različite tehnološke cjeline, potpuno odvojene – reći će neupućeni. Naprotiv, one su dio tijesno povezanog lanca izdavačko-tiskarske djelatnosti. Nakon osmišljavanja dnevnog broja novine, on se upućuje u jedinicu pripreme tiska a iz nje različitim tehnologijama (npr. CTP...) do tiskarskog stroja. No i tu nije kraj opisanog lanca; nakon izlaska iz rotacije novine se uvezuju u buntove i distribuiraju na prodajna mjesta (kioske, lokale, trgovine).

 • Rad u redakciji
 • Štetnosti na radu
 • Zahtjevi za radni okoliš
 • Pušenje u redakciji
Verzija za ispis Pročitajte više
 
ZABRANA PUŠENJA - ZAŠTITA NEPUŠAČA

Postoje pušači i nepušači, ali i oni koji nisu pušači ali borave u atmosferi dima cigareta.. Ovdje ćemo se baviti nekim detaljima u odnosima pušača i nepušača i to na radnim mjestima u zatvorenim radnim prostorijama.

 • Čemu zabrana
 • Kaznene odredbe
 • Dileme radnika o zabrani pušenja
 • Aktivno i pasivno pušenje
Verzija za ispis Pročitajte više
 
VAŽNIJI ZAHTJEVI ZA RADNE PROSTORIJE

Znate li koliko minimalno mora iznositi visina prostorije u kojoj radite, a širina transportnih puteva, visina zaštitne ograde, koji su normativi za mikroklimatske čimbenike itd. Doduše, dio ovih osnovnih pravila zaštite na radu vam je trebao biti predočen u obrazovnom materijalu prilikom osposobljavanja iz zaštite na radu.

 • Lokacija objekta
 • Radni prostor
 • Pomoćne prostorije
Verzija za ispis Pročitajte više
 
NOVE TISKANICE „OR“ i „PB“ te E-slanje

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine (objavljen u Narodnim novinama br. 126 od 16.11.2012.).
Iako je propisani rok za podnošenje prijava 8 dana od dana nastanka ozljede, ovom se dopunom iznimno prijava za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti za učenike na redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave te za vrijeme stručne prakse, može se podnijeti za cijelo razdoblje tekuće školske godine.
Pravilnikom se također propisuju nove tiskanice „Prijava o ozljedi na radu-OR“ i „Prijava o profesionalnoj bolesti-PB“ koje zamjenjuju do sada važeće.
Treća značajna dopuna odnosi se na način podnošenja prijava o ozljedi na radu i profesionalnoj bolesti.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
IZMJENE U ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU

Još jednom je Zakon o zaštiti na radu* pretrpio određene izmjene donošenjem Zakona o izmjenamam Zakona o zaštiti na radu (u daljnjem tekstu: Zakon o izmjenama), objavljenom u Narodnim novinama br. 143 od 20.12.2012. sa stupanjem na snagu 28. prosinca 2012.
Izmjene se odnose na odredbe vezane za zaštitu posebnih kategorija radnika kao što su: maloljetnici, trudne radnice, radnice koje su rodile ili doje dijete, radnici s profesionalnom nesposobnošću za rad, radnici kod kojih postoji neposredna opasnost od invalidnosti.
Zakonodavac se inicirajući Zakon o izmjenama, rukovodio da odredbe Zakona o zaštiti na radu a koje se odnose na mjere za poboljšanje sigurnosti i zdravlja trudnih radnica te radnica koje su nednavo rodile ili doje na radnom mjestu, budu usklađene s aktima Europske unije odnosno Direktivom Vijeća 92/85/EEZ.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
ULOGA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

Kao što poslodavac za poslove organizacije i provođenja tehnološkog procesa zapošljava različite stručnjake ovisno o vrsti proizvodnje (za poslove vođenja financija to su ekonomisti, za poslove provođenja zakona i propisa postavlja pravnike), pa tako i za osiguranje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika ovlašćuje Stručnjaka zaštite na radu. Stručnjak ZNR može obavljati poslove zaštite na radu kod poslodavca kao: a/ voditelj službe, b/ samostalni stručnjak, c/ stručnjak u sastavu službe i d/ suradnik u službi. Uvjeti za obavljanje navedenih poslova su odgovarajuća stručna sprema, radno iskustvo i položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu sukladno Pravilniku o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »