English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
PROVEDBA ZAŠTITE NA RADU U UREDSKIM PROSTORIJAMA

Kako osigurati sigurnost i zaštitu zdravlja radnika koji obavljaju uredske poslove? Pa zar tu ima nekih ozbiljnih opasnosti koje prijete radnicima na radu? – začudit će se neki. Točno je da u uredskim prostorijama i poslovima koji se obavljaju u njima ne postoje veliki rizici kakvi se javljaju kod rada sa strojevima, u postrojenjima, s opasnim kemikalijama, na visini i slično. No ipak, i tu se događaju ozljede na radu, uglavnom lakše i manjeg broja, što ne znači da i na ovim poslovima svaki radnik mora biti upoznat s mogućim opasnostima i kako ih izbjeći. Istovremeno, poslodavac mora poduzimati mjere koje će onemogućiti nastajanje opasnosti ili ih svesti na najmanju moguću mjeru. U tekstu se navode propisane mjere koje poslodavac mora provoditi i neke specifičnosti vezane uz rad u uredskim prostorijama.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
NADZOR INSPEKTORATA RADA

Pri spomenu inspektora rada (za područje zaštite na radu), koji se najavio predsjedniku uprave poduzeća sa svrhom provedbe godišnjeg nadzora, poslodavac odmah organizira ovlaštene osobe (stručnjaka zaštite na radu, ovlaštenika zaduženog za provedbu zaštite na radu...), kako bi omogućili nesmetan rad inspektoru, dali mu na uvid dokumentaciju, evidencije i informacije koje on zatraži.
Kao i kod svake kontrole, poslodavcu nije svejedno kako će proći nadzor, pa pojam „inspektor“ nije baš omiljena riječ za poslodavca.
Međutim, ako se u poduzeću poduzimaju propisane mjere kako bi se ostvarili čim bolji uvjeti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, tada se poslodavac ne treba „plašiti“ redovnog nadzora iz zaštite na radu.

 • Unutarnji i vanjski nadzor
 • USTROJSTVO
 • DUŽNOSTI I OVLASTI INSPEKTORA RADA
 • PREKRŠAJNE ODREDBE
Verzija za ispis Pročitajte više
 
PRVA POMOĆ NA MJESTU RADA

Pružanje prve pomoći ozlijeđenim radnicima na mjestu rada, vrlo je značajni postupak, o kojem ponekad ovisi i život unesrećenog. Dakle, radi se o stručnoj medicinskoj pomoći osposobljenih radnika (po pravilima medicinske doktrine), do dolaska javne službe medicinske pomoći.
Pravodobna i stručna prva pomoć naročito je značajna u područjima (manja mjesta, otežan pristup lokaciji) gdje je potreban određeni vremenski period do dolaska liječnika hitne pomoći.

 • Zakonske osnove
 • Zidni ormarić prve pomoći
 • Prostorija za pružanje prve pomoći
 • Praktični tečaj na mobilnom telefonu
Verzija za ispis Pročitajte više
 
O EVAKUACIJI I SPAŠAVANJU

Riječi evakuacija i spašavanje nerado želimo čuti jer nas asociraju na nemile već viđene scene ili događaje kojima ne bismo željeli biti izloženi.
Pod evakuacijom se podrazumijeva organizirano i brzo napuštanje objekta (radnih prostorija i prostora), prije nego što nastupi opasnost za život i zdravlje osoba u tom trenutku zatečenih u ugroženom objektu.
Spašavanje je vid organiziranog izvlačenja radnika i drugih osoba zatečenih u ugroženom objektu, koji se ne mogu sami evakuirati.
Ovdje ćemo podrobnije sagledati neke vidove pripreme za evakuaciju, provođenje vježbi te ponašanje tijekom realne evakuacije i spašavanja.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
VAŽNOST ZNAKOVA SIGURNOSTI

Zakon o zaštiti na radu, odredbom članaka 10.,32. i 49. poslodavcu stavlja u dužnost da na mjestima rada, na sredstvima rada i pripadajućim instalacijama trajno postavi znakove sigurnosti i znakove općih obavijesti u skladu s odgovarajućim propisima.
Zakonodavac je ovo područje uredio Pravilnikom o sigurnosnim znakovima (NN 29/05.) uz primjenu hrvatske norme HRN 7010.

 • O znakovima sigurnosti
 • Znakovi za pojedina područja
 • Još o obvezama poslodavca
 • Sankcije za poslodavca
Verzija za ispis Pročitajte više
 
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU ZA MJESTA RADA

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore, koji datira još iz davne 1984. godine, bio je jedan od najstarijih podzakonskih akata, čije su odredbe bile važeće i nakon proglašenja Republike Hrvatske. Da se donekle osuvremeni, 2005. godine donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama navedenog pravilnika, a potom 2006. godine još i ispravak pravilnika iz 2005. godine.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
RAD U NOVINSKOJ REDAKCIJI

Što povezuje redakciju dnevnih novina i tiskaru? To su dva svijeta, dvije različite tehnološke cjeline, potpuno odvojene – reći će neupućeni. Naprotiv, one su dio tijesno povezanog lanca izdavačko-tiskarske djelatnosti. Nakon osmišljavanja dnevnog broja novine, on se upućuje u jedinicu pripreme tiska a iz nje različitim tehnologijama (npr. CTP...) do tiskarskog stroja. No i tu nije kraj opisanog lanca; nakon izlaska iz rotacije novine se uvezuju u buntove i distribuiraju na prodajna mjesta (kioske, lokale, trgovine).

 • Rad u redakciji
 • Štetnosti na radu
 • Zahtjevi za radni okoliš
 • Pušenje u redakciji
Verzija za ispis Pročitajte više
 
ZABRANA PUŠENJA - ZAŠTITA NEPUŠAČA

Postoje pušači i nepušači, ali i oni koji nisu pušači ali borave u atmosferi dima cigareta.. Ovdje ćemo se baviti nekim detaljima u odnosima pušača i nepušača i to na radnim mjestima u zatvorenim radnim prostorijama.

 • Čemu zabrana
 • Kaznene odredbe
 • Dileme radnika o zabrani pušenja
 • Aktivno i pasivno pušenje
Verzija za ispis Pročitajte više
 
VAŽNIJI ZAHTJEVI ZA RADNE PROSTORIJE

Znate li koliko minimalno mora iznositi visina prostorije u kojoj radite, a širina transportnih puteva, visina zaštitne ograde, koji su normativi za mikroklimatske čimbenike itd. Doduše, dio ovih osnovnih pravila zaštite na radu vam je trebao biti predočen u obrazovnom materijalu prilikom osposobljavanja iz zaštite na radu.

 • Lokacija objekta
 • Radni prostor
 • Pomoćne prostorije
Verzija za ispis Pročitajte više
 
NOVE TISKANICE „OR“ i „PB“ te E-slanje

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine (objavljen u Narodnim novinama br. 126 od 16.11.2012.).
Iako je propisani rok za podnošenje prijava 8 dana od dana nastanka ozljede, ovom se dopunom iznimno prijava za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti za učenike na redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave te za vrijeme stručne prakse, može se podnijeti za cijelo razdoblje tekuće školske godine.
Pravilnikom se također propisuju nove tiskanice „Prijava o ozljedi na radu-OR“ i „Prijava o profesionalnoj bolesti-PB“ koje zamjenjuju do sada važeće.
Treća značajna dopuna odnosi se na način podnošenja prijava o ozljedi na radu i profesionalnoj bolesti.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »