English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Novi (stari) pravilnici

Novim Zakonom o zaštiti na radu iz 2014. godine (NN br. 71, 118 i 154), a na temelju članka 103., zakonodavac je predvidio da se „stari“ pravilnici zamijene novima, što je do sada samo djelomično učinjeno. Istovremeno je predviđeno da se do donošenja novih i dalje primjenjuju dosadašnji pravilnici.
U zadnjem paketu novih propisa iz zaštite na radu, a koji značajno zadiru u prava radnika, doneseni su pravilnici obrađeni u daljnjem tekstu. Svi novodoneseni pravilnici usklađeni su sa zakonodavstvom EU.
Kao i do sada, pravilnici kao provedbeni propisi važni su poslodavcu, osobama koje provode njihove odredbe (stručnjak zaštite na radu, ovlaštenici poslodavca), ali i radnicima i njihovim predstavnicima (povjerenik radnika za zaštitu na radu, sindikat).
Uz tumačenje pojedinog pravilnika dane su eventualne razlike, a ukratko su naglašene neke odredbe direktno vezane uz prava radnika na radu.

 • 1.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 154/2014.).
 • 2.Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15.)
 • 3.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 43/15.)
 • 4.Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15., 102/15.)
Verzija za ispis Pročitajte više
 
PUŠENJE U RADNIM PROSTORIJAMA

Pušači se žale da je sve manje razumijevanja za njihovu „strast“ bez koje ne mogu. Pri tom uopće ne razmišljaju da duhanski dim škodi nepušačima, koje oni proglašavaju pretjerano osjetljivima. Dakako, radi se tzv. pasivnom pušenju kojem su izloženi nepušači, dok je o štetnostima pušenja na zdravlje pušača gotovo sve poznato.

 • Zaštita nepušača
 • Zakonske odredbe
 • Što govori Pravilnik o zaštiti na radu
 • Nadzor  inspekcije rada
 • Ploče dozvole i zabrane pušenja
 • Pušači – pozor!
 • Prostorija za pušenje – uvjeti
 • Posebni dodatak: A da prestanemo pušiti!
Verzija za ispis Pročitajte više
 
VAŽNE SU I POMOĆNE PROSTORIJE

Kada se govori o zaštiti na radu, uglavnom se spominju radne prostorije i prostori, radni postupci, tehnologije, rizici na pojedinim poslovima itd., a rijetko se navode neke prostorije koje su značajne iako se u njima ne obavljaju radni postupci.
To su tzv. pomoćne prostorije u koje radnik ulazi prije početka rada (garderobe), povremeno tijekom rada (nužnici, prostorije za uzimanje obroka...) te na završetku rada (garderobe, kupaonice, umivaonici).
Za pomoćne prostorije također postoje građevinski standardi, ali i pravila zaštite na radu koja reguliraju njihovu veličinu, opremljenost i rizike od ozljeđivanja, a ovisno o tehnološkom procesu koji se odvija u građevini poslodavca.

 • Pomoćne prostorije u građevini za rad
 • Obavezne pomoćne prostorije
 • Garderobe
 • Kupaonice i umivaonici
 • Sanitarni čvorovi
 • Prostorije za uzimanje obroka
 • Pomoćne prostorije za pojedine potrebe
Verzija za ispis Pročitajte više
 
ALKOHOL I SREDSTVA OVISNOSTI NA RADNOM MJESTU

Prekomjerno uživanje alkoholnih pića značajno utječe na rad ljudskog organizma, što može dovesti do neželjenih posljedica. Na radnim mjestima gdje radnici rukuju različitim strojevima i alatima, rade na visini, rukuju sredstvima unutrašnjeg transporta ili na poslovima gdje treba raditi s povećanom pozornošću – alkoholizirani radnik ili pod utjecajem opijata ne može obavljati takve poslove bez rizika da se ne ozlijedi, a može biti opasan i za ostale radnike jer može prouzročiti skupnu nesreću na radu.
Već i mala količina alkohola u krvi kod radnika djeluje na smanjenje učinkovitosti na radu. Kombinacija uživanja alkohola uz istovremenu upotrebu lijekova dovodi do pojačanog djelovanja alkohola. Već kod koncentracije 0,2 promila alkohola u krvi, opada tolerancija na postojeće rizike, a povećava se spremnost na riskantne postupke. Koncentracija 0,7 promila značajno utječe na održavanje ravnoteže, dok je vrijeme reakcije na vanjske podražaje znatno dulje. Kod koncentracije od 0,9 promila radnik praktički uopće nije sposoban obavljati povjerene mu poslove: pojavljuju se smetnje u održavanju ravnoteže, nema koordinacije pokreta, javljaju se smetnje u orijentaciji, a uočljive su vidne i govorne smetnje.

 • Promotrimo propise
 • Detalji provjere alkoholiziranosti
 • Druga sredstva ovisnosti
 • Kako može (treba) reagirati poslodavac
Verzija za ispis Pročitajte više
 
PRODAJNO (RADNO) MJESTO – KIOSK

I danas se jedno radno mjesto (poslovi) u grafičko-nakladničkoj djelatnosti posve minorizira, a to je zadnja faza prodaje tiskovina čitaocima koja se odvija prodajom putem kioska. Kiosk je privremeni građevinski objekt zadanih dimenzija u kojem prodavač prodaje tiskovine, duhanske prerađevine, tzv. galanteriju, pića, sladolede i još koješta. Posao prodavača naizgled je jednostavan i lak, što je samo privid s obzirom na to da u kiosku nisu provedena mnoga pravila zaštite na radu. Također treba napomenuti da posao prodavača pretežno obavlja ženska radna snaga.

 • Kiosk – građevinski objekt
 • Što zahtijevaju propisi
 • Kakvi su stvarni uvjeti
 • Posebnosti radnog mjesta
Verzija za ispis Pročitajte više
 
NOVO U PROVEDBI ZAŠTITE NA RADU

Zakon o zaštiti na radu koji je objavljen u Narodnim novinama br. 71 od 11. 6. 2014. provodi se slijedom podzakonskih propisa. Do sada je ministar nadležan za rad donio četiri nova podzakonska akta (pravilnika), dok se većinom provedbe odredbi zakona oslanjaju na stare pravilnike.
Novo doneseni pravilnici su:
1. Pravilnik o izradi procjene rizika
2. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganja stručnog ispita
3. Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
4. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.
Svi navedeni pravilnici objavljeni su u Narodnim novinama br. 112 od 24. 9. 2014.
Ovdje ćemo ukazati na bitne odredbe pojedinih pravilnika, njihovo tumačenje i primjenu u praksi.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE KOD OFFSET TISKA

Namjena je ovog članka relativno kratko i pojednostavljeno predstaviti jednu od tehnologija tiskanja na strojevima za offsetni tisak. Iako suvremeno koncipirana s nizom ugrađenih zaštitnih uređaja, i dalje prijeti određenim rizicima, koji se djelotvorno mogu anulirati odgovarajućim mjerama, a naročito kvalitetnim osposobljavanjem za rad na siguran način.

 • Jedinice offset tiskarskog stroja
 • Opasnosti koje prijete
 • Rad sukladno propisanoj tehnologiji
 • Radna odjeća i obuća
 • Buka
 • Krizne situacije
 • O osposobljavanju
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Koje novine donosi Zakon o zaštiti na radu?

Nakon skoro dvije godine rada na izradi, u okviru reforme radnog zakonodavstva usvojen je novi Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14.), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u nastavku teksta se iznose temeljne zakonodavstvene promjene u području zaštite na radu, koje su propisane novim Zakonom o zaštiti na radu.

 • Uveden je pojmovnik osnovnih pojmova
 • Očekivane posljedice novoga Zakona
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Prevencija stresa na radnom mjestu
 • Medicina rada na radnom mjestu
 • Novi Zavod za zaštitu na radu
 • Redefinirane su inspekcijske mjere
Verzija za ispis Pročitajte više
 
PADOVI NA ISTOJ RAZINI

Trenutno se u svim zemljama Europske unije (tu dakako spada i RH) provodi kampanja POKLIZNUĆA I SPOTICANJA U RAVNINI KRETANJA, a traje tijekom 2014. i 2015. godine. Kampanja se provodi na temelju odluke odbora viših inspektora rada Europske komisije SLIC. U ovoj komisiji Republika Hrvatska, kao punopravna članica EU, ima svojeg predstavnika – višeg inspektora rada za zaštitu na radu.
Iz podataka Europskog statističkog sustava (EUROSTAT) koji govori o odnosu nezgoda zbog padova u zemljama EU tijekom 2010. godine, vidljivo je da je zabilježen veliki broj padova na istoj razini u Francuskoj i u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok su padovi s visine činili samo 1/3 ukupnog broja padova u tim zemljama. Hrvatska je u tom razdoblju zabilježila mali broj padova na istoj razini, koji čine samo 1/3 od ukupnog broja padova. Očekivani su i statistički podaci o postotku nesreća na radnom mjestu zbog padova u raznim djelatnostima: Najveći su u proizvodnji, potom slijede transport i skladištenje, zatim građevinarstvo i trgovina (veleprodaja i maloprodaja). U ostalim djelatnostima postotci su niži.

 • Kampanja u Republici Hrvatskoj
 • Podsjetnik o sigurnom kretanju
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zaštita na radu - UŠTEDA ILI SIGURNOST !?

Odmah treba reći da ovdje nema dileme. Sigurnost i zaštita zdravlja radnika na radu uvijek moraju biti na prvom mjestu, bez obzira radilo se o malim, srednjim ili velikim poduzećima, a naročito u onima gdje tehnološki procesi proizvode velike rizike na radnim mjestima.

 • Gdje i kada su moguće uštede
 • Štednja na krivom mjestu
 • Uloga radnika i njihovih povjerenika
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »