English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Istragrafika, Rovinj - Kolektivni ugovor još nije potpisan

Kao što smo pisali u prošlom broju, kolektivni ugovor je način i tradicija reguliranja prava i obveza u Istragrafici. Održano je nekoliko sastanaka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca. Prijedlog kolektivnog ugovora prodiskutiran je i većina odredaba je usklađena i dogovorena. Nažalost  interes i želje obiju strana da se pregovori završe u što kraćem periodu nisu se ispunile.
Pregovarački odbor sindikata nije se složio sa nekoliko prijedloga poslodavca o smanjenju prava, dali su protuprijedlog jer smatraju da dobri rezultati, ostvarenje dobiti i uspješno poslovanje društva daju prostora za zadržavanje dosadašnjih prava. Iako se odbor poslodavca trebao očitovati u roku desetak dana odgovora  još uvijek nema.
Nada da će doći do dogovora još postoji. Da bi je ubrzali sindikat priprema anketu za članstvo kao prethodnicu referendumu o raspoloženju i njihovim stavovima prema zahtjevima i rješenju nastale situacije.  

Verzija za ispis
 
Narodne Novine, Zagreb - Potpisan kolektivni ugovor do proljeća 2014.g.

Dugogodišnja tradicija se nastavlja. Reguliranje prava i obveza poslodavca i zaposlenih putem kolektivnog ugovora se dokazuje kao dobar put i način za obostrano zadovoljstvo. I ove godine u Narodnim novinama pokrenuta je inicijativa za promjene pojedinih odredaba, pregovore i produženje primjene kolektivnog ugovora.
Nije bilo puno promjena. U zahtjevu ih je bilo nekoliko i to sa strane poslodavca. Iako društvo dobro radi i jedno je od najboljih državnih društava koje ostvaruje dobit, pod pritiskom vlasnika-države i njegove politike smanjenja prava u društvima, ustanovama i svima koji su financirani iz državnog proračuna i ovdje su zahtijevali odricanje nekih dosadašnjih prava. Nakon nekoliko sastanaka pregovarača dogovorila se promjena članaka koji reguliraju prava na dodatak na plaću po osnovi otežanih uvjeta rada, dnevnice su smanjene na 150,00 kuna, jubilarne nagrade su predefinirane, a božićnica je brisana. Dodan je članak o mirenju kao način rješavanja sporova radnik – poslodavac, prije sudskog postupka a detaljna razrada tog oblika mirenja regulirat će se posebnim aktom. Ostali članci ostaju kao do sada.
Kolektivni ugovor potpisali su 29. ožujka predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i predsjednik Uprave Narodnih novina Petar Piskač, a potpisivanju su prisustvovali članovi pregovaračkih timova.
Prigodnim riječima potpisnici su izrazili zadovoljstvo za uspjele pregovore, razumijevanje pregovaračkih timova i nastavkom tradicije kolektivnog ugovaranja, te izrazili nadu u buduće uspješno poslovanje društva i dobre odnose potpisnika kolektivnog ugovora.
Produženi kolektivni ugovor primjenjivati će se do 31. ožujka 2014. godine a  početak primjene je 01. travanj 2013. 

Verzija za ispis
 
LANA Karlovačka tiskara - Potpisan i produžen kolektivni ugovor

Od ožujka 2000. godine kad je prvi put potpisan kolektivni ugovor u Karlovačkoj tiskari, redovno se svake godine produžuje. I ove godine predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i Nikola Hanžel, predsjednik uprave Lane – Karlovačke tiskare potpisali su Kolektivni ugovor LANA – Karlovačka tiskara. Ugovor je potpisan 22. travnja. Vrijedit će sljedećih dvanaest mjeseci počevši od 1. travnja ove godine pa do kraja ožujka 2014. godine.
Potpisanim Kolektivnim ugovorom na prijedlog oba potpisnika sva su prava ostala ista. Promjene su se dogodile samo kod vrednovanja nekoliko radnih mjesta u tabeli radnih mjesta. Ovom prilikom moram podsjetiti da je u Lani – Karlovačkoj tiskari prošle godine povećana plaća i da je tijekom prošle godine poslodavac isplatio radnicima po različitim osnovama više od ugovorene mase. Ove godine su za Uskrs dobili sve neoporezive isplate predviđene za 2013. godinu i bon jednog trgovačkog društva, a očekuje se dodatna isplata i za Božić odnosno poslovnu godinu.
Treba posebno naglasiti brigu poslodavca da bude u korak sa novom grafičkom tehnologijom. Osim proširenja poslovnog prostora nabavilo se nekoliko strojeva kojima se povećala mogućnost dorade i tiska.

Verzija za ispis
 
Slobodna Dalmacija Print, Split - Radnici žele kolektivni ugovor

Od dogovora oko odredaba kolektivnog ugovora Slobodna Dalmacija – Print prošlo je već godinu dana. Pregovarači su sve definirali, a načinjen je i čistopis teksta kolektivnog ugovora. Nakon toga direktor nam daje pregled situacije u društvu, ali i ponovno postavlja upitnike na neke teme iz kolektivnog ugovora koje smo riješili i dogovorili, te traži određeno vrijeme za prilagodbu društva na novog „vlasnika“, nove odnose, novu organizaciju, nove strojeve. Međutim što se zbiva? Direktor sa novim vlasnikom nekoliko puta mijenja organizaciju, opise poslova, dva puta donose novi Pravilnik o radu, a sve sa ciljem smanjenja prava koja su radnici imali do sada. Način rada ostaje isti samo se mijenjaju papiri i smanjuju prava; od plaće, minulog rada, godišnjeg odmora, jubilarnih nagrada itd.
Sindikat smatra da društvo sa svim mjerama, koje je poslodavac  poduzeo i koje je planirao poduzeti posluje pozitivno, te da može podmirivati donedavni nivo prava. Osim toga kod pregovora niti jedno pravo koje je postojalo u dosada važećem kolektivnom ugovoru nije bilo podignuto. 
Zbog svih događanja u zadnju godinu dana kolektivni ugovor se treba potpisati zbog zaštite i očuvanja dosadašnjih prava, ako treba i kroz provođenje industrijske akcije.

Verzija za ispis
 
Tisak, Zagreb - Pregovori oko dodatka kolektivnom ugovoru

Kolektivni ugovor u Tisku koncipiran je tako da su opće odredbe, sklapanje i prestanak ugovora o radu, radno vrijeme, odmori i dopusti i ostala prava koja proizlaze iz radnog odnosa, osim financijskih prava i njihovog nivoa, regulirana u kolektivnom ugovoru, dok je financijska strana sa visinom pojedinog prava sadržana u dodatku kolektivnom ugovoru. Kolektivni ugovor je potpisan na pet godina, dok se njegov dodatak produžuje svake godine. Inicijativu za promjene dodatka pokrenuli su sindikati koji djeluju u Tisku. Imenovani su pregovarački odbori i održan je prvi sastanak na kojem su izmijenjene punomoći. Osim toga poslodavac je zatražio od sindikata pismeni zahtjev sa izmjenama i dopunama  koje sindikati žele pregovarati.
Sindikati smatraju da se nakon svih poslovnih promjena, organizacijskih promjena, promjena lokacije sjedišta društva i drugih promjena, a s obzirom na pozitivne poslovne rezultate nekoliko zadnjih godina, na povećani opseg poslova pogotovo prodavača te velikog porasta troškova života, trebala povećati najniža osnovna plaća.  Sindikati sugeriraju da se povećanje može ostvariti ili kroz povećanje iznosa najniže osnovne plaće, kroz uvođenje stalnog dodatka  ili kroz promjenu koeficijenta složenosti najzastupljenijih radnih mjesta (prodavač, skladišni radnici). O  pojedinim varijantama biti će govora na sastancima pregovarača.  

Verzija za ispis
 
Istragrafika, Kanfanar - Pregovori još uvijek traju

U Istragrafici u Kanfanaru održano je nekoliko sastanaka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca. Prijedlog kolektivnog ugovora koji je bio uručen  sindikatu još u studenom 2012. godine prodiskutiran je i većina odredaba je usklađena i dogovorena. Nažalost interes i želje obiju strana da se pregovori završe u što kraćem periodu nije se ispunilo.
Pregovarački odbor sindikata nije se složio sa prijedlogom poslodavca o smanjenju iznosa regresa, dali su protuprijedlog jer smatraju da dobri rezultati, ostvarenje dobiti i uspješno poslovanje društva daju prostora za zadržavanje dosadašnjih prava. Odbor poslodavca trebao se očitovati u roku desetak dana, međutim odgovor se još uvijek čeka.
Nadamo se da će do dogovora doći jer provođenje određenih sindikalnih akcija nije u interesu niti jedne strane u pregovorima.

Verzija za ispis
 
Model pakiranja, Zagreb - Potpisan kolektivni ugovor i aneks

Ove godine nakon kratkih pregovora dogovoren je i potpisan novi kolektivni ugovor sa aneksom. U Model Pakiranju d.d. kolektivni ugovor je tradicija i produžuje se već petnaest godina.
Pregovori su i ove godine bili pod dojmom problema iz zadnjih godina a to je kao i u većini društava, gospodarska kriza i teškoće koje ona donosi. Prema riječima poslodavca uz sve štednje i racionalizacije i dalje je potrebno ići sa nivoom prava iz prošle godine. Smanjenje plaće je pet posto i vremenski je ograničeno na još jednu godinu. No, poslodavčeva predviđanja buduće poslovne situacije i nisu tako crna, štoviše optimistična su. Stoga, je ostavljana mogućnost da sindikat u roku tri mjeseca može pokrenuti promjene pojedinih članaka. Ostale odredbe kolektivnog ugovora ostale su iste.
Kolektivni ugovor Model Pakiranja d.d i njegov aneks potpisani su 14. veljače ove godine. Nakon  pregovaranja potpisali su ga sa sindikalne strane Stjepan Kolarić i  glavni  sindikalni povjerenik Siniša Terzić a sa strane poslodavca članovi Uprave  Dražen Melčić, Franjo Skok i Jurica Brkić.
Kolektivni ugovor je potpisan na godinu dana kao i aneks, njihovo važenje i primjena traje godinu dana, a teče od 01. ožujka 2013. godine.
Pregovarački odbor sindikata činili su Siniša Terzić, Đurđa Jugović, Davor Jelavčić, Darije Hanzalek i Boris Šifter.

Verzija za ispis
 
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb - Produženo važenje kolektivnog ugovora

U ponedjeljak 11. veljače potpisan je kolektivni ugovor koji će se primjenjivati u Grafičkom zavodu Hrvatske. Potpisali su ga predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i glavni sindikalni povjerenik u GZH  Siniša Đikandić sa sindikalne strane i direktor društva Gordan Miler. Pregovori nisu bili dugi, ali su bili teški i ultimativni. Zbog krize i lošijih rezultata u zadnje dvije godine poslodavac je inzistirao na smanjenju ili neisplati nekih dosadašnjih prava u 2013. godini. Iako teško, ali sa velikim razumijevanjem za opstanak društva i daljnje poslovanje većina pregovaračkog odbora sindikata, uz konzultaciju sa članstvom prihvatilo je prijedloge direktora i pristalo na njih uz veliku nadu da je to privremeno. Nadaju se boljem poslovanju, većem obimu posla te većim prihodima kako bi se druge godine prava vratila.
Kolektivni ugovor potpisan je na dvanaest mjeseci sa početkom primjene od 11. veljače ove godine.
Pregovarački odbor sindikata činili su Siniša Đikandić, Petra Posarić, Goran Celinić, Darije Hanzalek i Boris Šifter.

Verzija za ispis
 
Narodne Novine, Zagreb - Pregovori za produženje kolektivnog ugovora

Kao i do sada već dugi niz godina u Narodnim Novinama kolektivnim ugovorom reguliramo prava i obveza koja proizlaze iz radnog odnosa. Pregovori su započeli zajedničkim sastankom pregovaračkih odbora gdje su dogovorene promjene nekoliko članaka. Promjene ne utječu na nivo prava i biti će formulirani i definirani na sljedećem sastanku. S obje strane pokazana je dobra volja za produženje kolektivnog ugovora za još godinu dana.

Verzija za ispis
 
Tisak, Zagreb - Inicijativa Sindikata grafičara za kolektivne pregovore

Kako je poznato Kolektivni ugovor Tiska sastoji se od dva dijela. Prvim su regulirana prava i obaveze radnika u trajanju od 5 godina. Drugi dio je Dodatak Kolektivnog ugovora koji je njegov sastavni dio a u čijem tekstu su ugovorena materijalna prava radnika na rok od jedne godine.
Dodatak Kolektivnom ugovoru važeći je do 01. travnja 2013. godine. Članak 14. obavezuje ugovorne strane – potpisnice da mjesec dana prije isteka jedna od strana potpisnica pokrene inicijativu za pregovore. Budući da se rok za podnošenje inicijative za pregovore sa poslodavcem približava dana 12. veljače 2013 godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske uputio je pisanu inicijativu ostalim sindikatima koji djeluju u Tisku za sastanak radi dogovora oko predstojećih pregovora. 

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »