English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Tisak, Zagreb - Produženje važenja Dodatka kolektivnom ugovoru

Koncept Kolektivnog ugovora u Tisku je takav da su opće odredbe, sklapanje i prestanak ugovora o radu, radno vrijeme, odmori i dopusti te ostala prava koja proizlaze iz radnog odnosa dugoročno regulirana u kolektivnom ugovoru, osim dijela financijskih prava i njihovog nivoa. Visina najznačajnijih  prava koja sadrže neku novčanu vrijednost sadržana je u Dodatku kolektivnom ugovoru. Kolektivni ugovor je potpisan na pet godina i vrijedi do 2015. godine, dok se njegov Dodatak produžuje svake godine. Inicijativu za promjene i produžetak važenja dodatka pokrenuli su sindikati koji djeluju u Tisku, a očekuje se ponovni sastanak pregovaračkih odbora s obzirom na to da je prvi sastanak otkazan zbog izostanka predstavnika Sindikata Novine te Sindikata prometa i veza Hrvatske.

Verzija za ispis
 
Model pakiranja, Zagreb - Pregovori oko produženja kolektivnog ugovora

Sindikalna podružnica je podsjetila na istek važenja kolektivnog ugovora koji egzistira u Model pakiranju, te su uz produženje tražili od poslodavca da se plaća vrati na normalnu visinu, odnosno da se ne obračunava više smanjena plaća, a isto tako da se vrati redovan obračun minulog rada.
Na prvom sastanku pregovaračkih odbora nije postignut dogovor. Iako promjene Zakona o radu nemaju utjecaj na sadašnji sadržaj kolektivnog ugovora i mnoge će se primjenjivati direktno iz zakona poslodavac predlaže da se sačekaju promjene, posebice i iz razloga što namjerava provesti određene izmjene u organizaciji, sistematizaciji i internim aktima. Poslodavac predlaže da se do kraja lipnja produži važenje kolektivnog ugovora potpisom aneksa, a do tada bi se riješile i neke organizacijske promjene. Sindikat se treba očitovati na prijedlog poslodavca.                           
Pregovarački odbor sindikata činili su S. Terzić, Đ. Jugović, D. Jelavčić, D. Hanzalek i B. Šifter. 

Verzija za ispis
 
Glas Slavonije, Osijek - Poslodavac odugovlači pregovore

Poslodavac u Glasu Slavonije i dalje samo na papiru pokazuje „dobru vjeru„ u pregovorima oko kolektivnog ugovora, dok u stvarnosti odugovlači pregovore i izbjegava sastanak pregovaračkih odbora.
Od strane Sindikata grafičara, a uz podršku kolega iz Sindikata novinara, članovima je upućeno pismo u kojem se ukratko opisuje ono što se zbilo zadnju godinu u odnosima reguliranja prava i dužnosti zaposlenih. Na žalost sve dužnosti zaposlenih su ostale, a od prava je većina smanjena na minimume ili su ukinuta, pa je ostala samo plaća - smanjena. U zraku visi strah od viška radnika, ali niti na tom području se ništa ne radi, a poslodavac tako potencira nesigurnost uz najavljivanje otkaza, isticanje teškog poslovnog stanja ne samo poslodavca već i cijele regije.
Zadnji dogovor sindikata je održavanje sastanaka na lokacijama društva sa članovima, te održavanje referenduma na koje će se članovi, ali i ne-članovi izjasniti da li su za industrijsku akciju kojom će primorati poslodavca na pregovore i potpis kolektivnog ugovora.

Verzija za ispis
 
Uskoro konferencija o kolektivnim ugovorima

Kao dio edukativnih procesa u Sindikatu grafičara, a prema odluci predsjedništva krajem siječnja mjeseca planirana je konferencija sa temom kolektivno pregovaranje. Na žalost održavanje je otkazano iz više razloga koji su se jednostavno poklopili od izrazito neprimjerenih vremenskih uvjeta i ledene kiše koja je upravo tih dana okovala Hrvatsku do nešto manjeg broja  prijavljenih od planiranog.
Programom je predviđeno da se kolektivno pregovaranje sagleda sa svih aspekata te da se prezentiraju iskustva i praksa Europe. Temama se treba obuhvatiti socijalni dijalog i kolektivne pregovore do sada u Hrvatskoj sa težištem na cjelovito sagledavanje odnosa između potpisnika kolektivnih ugovora. Slična tema, ali za odnose unutar grafičkog sektora Europe sa iskustvima i osnovnom smjernicama trebala je doprinijeti širem sagledavanju kolektivnog pregovaranja. Prikaz ekonomskog stanja u grafičkom sektoru Hrvatske pokazala bi u kojem stanju (tehnološko stanje, količine proizvodnje, investicije, broj zaposlenih) se odvijaju odnosi socijalnih partnera u postupku pregovaranja i dogovaranja prava i obveza koja proizlaze iz radnog odnosa. Glavno težište na konferenciji dalo bi se na pregled kolektivnih ugovora sklopljenih u društvima u kojima Sindikat grafičara ima članstvo i sklopljene kolektivne ugovore. Pregled ima težište na odnosima u nivou prava 2008. godine označene kao godine početka krize i 2013. godine. Uz prikaz globalnog stanja kolektivnih ugovora na kraju 2008. i 2013. godine  pripremljen je i prikaz po svim ugovorenim institutima kolektivnih ugovora. Na kraju ratifikacija kolektivnih ugovora kao prihvaćanje ili odbijanje dogovorenog na nivou pregovaračkih odbora, od strane ukupnog članstva, bila bi također tema konferencije.
Teme su interesantne i životne te je dogovoren novi termin održavanja konferencije krajem mjeseca ožujka odnosno 21.,22. i 23. ožujka ove godine u Daruvarskim toplicama.

Verzija za ispis
 
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb - Produžen kolektivni ugovor

U društvu GZH nastavlja se tradicija reguliranja prava i obveza iz radnog odnosa putem kolektivnog ugovora. Nakon promjene uprave i pregovora koji su 2013. godine rezultirali dogovorom i potpisom kolektivnog ugovora ove godine su se potpisnici dogovorili da se dosadašnja prava odnosno njihova primjena produži za još dvanaest mjeseci. Važenje je produženo do 11. veljače 2015. godine.
Da je tako svojim potpisima potvrdili su predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i direktor društva GZH Gordan Miler. 

Verzija za ispis
 
Slobodna Dalmacija Print, Split - Potpis ili ne?

Pregovori i dogovori oko odredaba kolektivnog ugovora nastavljeni nakon postupka mirenja, posljednjih mjeseci riješili su veliki dio teksta kolektivnog ugovora. Međutim, opet se zastalo. Visina najniže osnovne plaće ostala je i dalje sporna. Poslodavac predlaže daljnje smanjenje plaća, ali radnici ne žele smanjenje već umanjene plaće.
Zbog odluke o smanjenju plaće kroz Pravilnik o radu, radnici žele zaštititi prava kolektivnim ugovorom te idu na referendum i industrijske akcije radi zaštite svojih već sada reduciranih prava. Referendum o održavanju industrijskih akcija održat će se sredinom prosinca.
Članovi sindikalne podružnice Print d.o.o., izlazeći na referendum 11. prosinca ove godine, izjašnjavali su se o sljedećem pitanju: U svrhu zaštite radnih mjesta i radnih prava, te zbog nepotpisivanja Kolektivnog ugovora od strane poslodavca, da li ste za provođenje svih industrijskih akcija uključivši i štrajk?
Valja naglasiti da su se izjasnili svi članovi sindikata te da nije bili ni jednog protiv kao ni nevažećeg listića. Od 24 preostala radnika izjašnjavanju je pristupilo njih 21 (3 nisu glasovala) koji su se također izjasnili za provođenje industrijskih akcija.
Iz referenduma se dade iščitati da su radnici Printa jedinstveni i odlučni u obrani svojih radnih i socijalnih prava.

Verzija za ispis
 
Glas Slavonije, Osijek - Počeli pregovori

Nakon pokretanja inicijative za produženje kolektivnog ugovora Glasa Slavonije u veljači 2013. godine te sređivanja administrativnih radnji izazvanih donošenjem novog Zakona o reprezentativnosti…, Sindikat grafičara je u lipnju u svoje ime i ime Sindikata novinara Hrvatske, koji djeluje u Glasu Slavonije, upravi poslao prijedlog teksta Kolektivnog ugovora Glas Slavonije sa zahtjevom da se poslodavac očituje sa primjedbama na predloženi tekst. Osim dopisa o potrebi pregovaranja o kolektivnom ugovoru te izražavanju dobre volje za pregovore od uprave sindikati nisu dobili nikakvo očitovanje.
Na održanom sastanku krajem studenog ove godine od primjedbi opet ništa. Budući je dostavljeni sindikalni prijedlog kolektivnog ugovora bio važeći kolektivni ugovor do veljače ove godine (bez umanjenja plaće) nadali smo se da od poslodavca neće biti puno primjedaba osim prijedloga za smanjenje još nekih prava koje HUP kontinuirano i sistematski zahtjeva u pregovorima svih svojih članica. Dogovorili smo nove termine, ali i oni se ne poštuju. Je li poslodavcu u interesu zadržavati pregovore što duže, jer je on donio Pravilnik o radu u kojem je dio prava smanjio ili ukinuo.
Članovi odnosno zaposlenici naravno nisu zadovoljni, jer su umanjenja velika, umjesto da se plaće vrate na „normalne“ još se smanjuju ostala prava. Smanjuju se i ona prava koja su neoporeziva i ne stvaraju dodatni trošak poslodavcu. Osim smanjenja prava ponovno se govori o višku radnika i  njihovim otpuštanju u kratkom roku.
Do kada? Već godinama slušamo o krizi i razlozima za smanjenje prava, a nezadovoljstvo i strpljenje uvijek imaju svoje granice.

Verzija za ispis
 
Istragrafika, Rovinj - Potpisan kolektivni ugovor

Nakon dugih pregovora potpisan je kolektivni ugovor za društvo Istragrafika. Potpisali su ga sa strane sindikata predsjednik Stjepan Kolarić i glavni sindikalni povjerenik Denis Brajnović, a ispred uprave potpis je stavio direktor Enis Kancelir.  Iako su pregovori trajali nekoliko mjeseci, još od jeseni prošle godine, obje strane su iskazale zadovoljstvo dogovorenim i potpisanim.
Društvo Istragrafika  postiže pozitivne rezultate i iskazuje dobit, ali je poslodavac u pregovore krenuo sa zahtjevom za smanjenje nekih prava. Glavni argument bio im je usklađivanje prava sa pravima u kolektivnim ugovorima društava iz Adris grupe i svođenje prava na nivo neoporezivih osnovica. Sindikat se pozivao na dobre rezultate poslovanja i shodno tome zadržavanju dosadašnjih prava utvrđenih kolektivnim ugovorom.
Tijekom pregovora članovi sindikata bili su informirani sa svim detaljima a provedena je i anketa članova sindikata, ali i ostalih zaposlenika, o pravima i promjeni tih prava u pregovorima. Anketa je rezultirala velikom podrškom. U daljnjim pregovorima ostvareni su gotovo svi pozitivni pomaci, a radi „mira u kući“ dogovoreno je kompromisno rješenje. Osim visine regresa sva dosadašnja prava su zadržana ili povećana, dodatno utvrđenim iznosima i određena kao obveza poslodavca odnosno pravo radnika. Nisu više dobra volja poslodavca. Pomak je načinjen i pri određivanju rokova zastare upozorenja koje radnik dobije tijekom rada u društvu. Do sada ga je to upozorenje pratilo cijeli radni vijek.
Kolektivni ugovor potpisan je za razdoblje ove i 2014. godine ako niti jedan potpisnik ne pokrene zahtjev za promjene pojedinog prava. Regulirana je i produžena primjena tako da kolektivni može biti u primjeni do kraja trećeg mjeseca 2015. godine čemu se i nadamo.

Verzija za ispis
 
Slobodna Dalmacija Print, Split - Pregovori još traju

Pregovori oko kolektivnog ugovora još uvijek traju. Veći dio odredaba kolektivnog ugovora je usklađen i dogovoren, međutim plaće ostaju veliki problem. Poslodavac je predložio novu organizaciju i promjene radnih mjesta te   nove koeficijente složenosti. Kao i obično pri takvim promjenama poslodavci predlažu smanjenja dosadašnjih koeficijenata složenosti, iako poslovi nisu doživjeli stvarne promjene, nisu jednostavniji niti obuhvaćaju manji obim poslova, naprotiv obim se povećava jer se smanjuje broj izvršioca.
Uz smanjenje plaće kroz koeficijent složenosti poslodavac još uvijek predlaže i smanjenje plaće za 20% što je u sadašnjim okolnostima neprihvatljivo.

Verzija za ispis
 
Glas Istra Trgovina, Pula - Produžen Kolektivni ugovor

Zadnji kolektivni ugovor u Glasu Istre Trgovina potpisan je prije tri godine netom nakon dolaska novog vlasnika i razdvajanja društva Glas Istre  na izdavačko-novinarski i trgovački dio. Nakon pregovora i dogovora da se neka prava reduciraju na određeno vrijeme kolektivni ugovor je potpisan. Nakon petnaest mjeseci od početka primjene kolektivnog ugovora dogovoreno je povećanje plaće za velik dio zaposlenih. Prodavačima je povećana plaća za stalni dodatak od 300,00 kuna mjesečno što je u 2011. godini bilo podosta.
Ovaj dodatak zajedno sa ostalim pravima iz osnovnog kolektivnog ugovora potpisan je i ove godine sa rokom primjene od godinu dana. Ove godine vraćen je iznos za otpremnine kod redovnog odlaska u mirovinu na prijašnji koji je bio znatno viši od neoporezivog iznosa. Moramo napomenuti da su sve odredbe poštivane i primjenjivane.
Ove godine 17. lipnja potpisan je novi-stari kolektivni ugovor sa primjenom do 17. lipnja 2014. godine. Potpisali su ga predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i direktor društva Glas Istre Trgovina Radisav Đurović uz obostrano iskazano zadovoljstvo.

Verzija za ispis
 
Stranica: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »