English
version


 
Neka ovo bude vaša početna stranica.
Stavite ovu stranicu u Favorites.
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
AKD, Zagreb - Počinju pregovori

Nakon inicijative sindikata za izmjene i produženje Kolektivnog ugovora AKD pokrenute od Sindikata prošlo je skoro dva mjeseca. Sindikat je u svojoj inicijativi poslao prijedloge promjena u desetak članaka. Poslodavac je negativno odgovorio na većinu sindikalnih zahtjeva te uputio desetak svojih zahtjeva, uglavnom sa zahtjevom za smanjenje pojedinih prava radnika. Nakon izmjene pisanih materijala dogovoren je za 17. ožujka sastanak pregovaračkih timova. Članovi pregovaračkog tima sindikata su: D. Hajnić, D. Pušić, D. Šaramo, D. Hanzalek i B. Šifter dok su ispred poslodavca pregovarači B. Sviličić, D. Lesjak, J. Žigman-Braić, D. Jurić i S. Renko Golubić.

Verzija za ispis
 
Narodne novine, Zagreb - Konačno potpis Kolektivnog ugovora

Nakon nekoliko mjeseci i više sastanaka pregovaračkih timova pregovori oko izmjena i produženja Kolektivnog ugovora su završili, tako da će biti potpisan 18. ožujka ove godine. Dogovorene su manje izmjene  koje pojašnjavaju primjenu članaka o smjenama, definiraju grupe poslova i omjere koeficijenata složenosti radnih mjesta, definirana je stipendija za djecu umrlih radnika Narodnih novina, a izmjena o povećanju dnevne naknade za topli obrok na 20,00 kuna po danu definirana je ovisno o ostvarenju dobiti društva u prvih šest mjeseci s početkom primjene od srpnja mjeseca 2009. godine.

  • Obustavljene (de)stimulacije
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Zrinski, Čakovec - Zahtjev za veću plaću

Sindikalno povjereništvo je na zahtjev članstva te uz konzultacije s centralom uputilo poslodavcu zahtjev za povećanje plaće. Održana su dva sastanka, ali povećanje još nije dogovoreno. Poslodavac kao i većina drugih poslodavaca pri pregovorima iznosi svoje argumente – pad realizacije, povećani troškovi, višak radnika, gubitak poslova, a sada se tim razlozima pridružila i opća gospodarska kriza.
Sindikat je predložio nekoliko metoda povećanja plaća među kojima i uvođenje stalnog dodatka koje će poslodavac razmotriti i sindikatu dati povratnu informaciju. Osnovni problem je što bi poslodavac mijenjao plaće ali ih ne bi povećavao nego bi jednima smanjio, a drugima povećao, što je po sindikatu neprihvatljivo.

Verzija za ispis
 
Glas Istre, Pula - Povećana plaća

Kraj 2008. godine ostat će zapisano da su Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske i Sindikat novinara Glas Istre d.o.o. potpisali sporazum s Poslodavcem o povišenju plaće za  5 % na osnovu povećanja troškova života, odnosno nakon utvrđivanja najniže plaće prema podacima Državnog zavoda za statistiku Hrvatske.

Kolektivnim ugovorom je takva mogućnost predviđena pa smo tako najnižu osnovicu za obračun plaća povećali sa 2.450,00 kuna na 2.575,00 kuna povećanje se primjenjuje od 1. siječnja 2009. god. a i Božićnicu smo povećali sa 500,00 na 1.000,00 kuna. Moramo biti zadovoljni postignutim iako aktivnosti Sindikata nikad ne prestaju pa smo stoga ponovo uputili poslodavcu zahtjev za nove razgovore o poštivanju kolektivnog ugovora vezano za prava radnika.                                

Verzija za ispis
 
Tisak, Zagreb - Zastoj u pregovorima

Sindikati su smatrali da u ovom krugu prvenstveno treba kolektivno pregovarati o povećanju najniže osnovne plaće, s kojom se množe koeficijenti svih radnika, pri čemu su zahtijevali da se najniža osnovna plaća povisi na 2.747,00 kuna.
Poslodavac je dao protuprijedlog (koji je upućen nakon zahtjeva sindikata za uvećanjem najniže osnovne plaće) da se koeficijent radnog mjesta prodavača uveća sa 1,22 na 1,30, ali bez uvećavanja najniže osnovne plaće ostalim radnicima. Sindikati, također, smatraju da je ko eficijent radnog mjesta prodavača podcijenjen, imajući u vidu složenost i opseg posla tog radnog mjesta, ali i činjenicu da je ono temelj cjelokupne djelatnosti Tiska d.d. Sindikati su predložili da se koeficijent radnog mjesta prodavača podigne sa 1,22 na najmanje 1,40, te bi u tom slučaju bili spremni odustati od zahtjeva za povećanjem najniže osnovne plaće, imajući u vidu da su većina radnika u Tisku upravo prodavači.

  • Značajnije povećanje osnovne plaće svih radnika ili koeficijenta prodavača
  • Poslodavac bi stimulaciju u Pravilnik o radu
  • Bez najave ostali sindikati izmijenili stavove
Verzija za ispis Pročitajte više
 
Tisak, Zagreb - PREGOVORI ili kupovina vremena

Sindikati koji djeluju u Tisku iskoristili su proljetos odredbu članka 72. kolektivnog ugovora Tisak da krenu s inicijativom za povećanje plaće. Poslodavac nakon toga predlaže da plaća ostane ista, a da se iz kolektivnog ugovora izdvoje odredbe o stimulaciji i tarifni dio – popis radnih mjesta sa pripadajućim koeficijentima složenosti.

Deveti mjesec prolazi i tek na pismeno traženje sindikata na sastanku sindikata i poslodavca, ne na pregovorima, dobivamo očitovanje poslodavca. Ne odgovaraju na prijedlog sindikata o povećanju najniže osnovne plaće već predlažu da se poveća koeficijent složenosti prodavača sa 1,22 na 1,30 te da se promijene odredbe o stimulaciji prodavača i da se zajedno sa tarifnim dijelom izbace iz kolektivnog ugovora.

Na zadnjem sastanku pregovaračkih odbora sindikati su svoj proljetni zahtjev za povećanje najniže osnovne plaće povećali na 2.747,00 kuna, što je ujedno i iznos minimalne plaće u Hrvatskoj. Sve to potkrijepili smo podacima da se plaća u Tisku nije mijenjala od 2002. godine do danas, osim za iznos od 100,00 kuna 2006. godine, da se za to vrijeme prosječna plaća u privredi Hrvatske povećala više od 30%, da su potrošačke cijene rasle više od 3% godišnje, a samo za zadnjih dvanaest mjeseci 6,4%, da se osnovica za obračunavanje i plaćanje doprinosa (koju zakonodavac donosi svake godine) povećala preko 40%. Osim toga, društvo je ostvarivalo dobit svih ovih godina, a odgoda povećanja plaća od proljeća do sada donijela je uštedu od najmanje osam milijuna kuna.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
Lipa Mill Proizvodnja, Zagreb - Novi kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor Lipa Mill – Proizvodnja potpisan je na period do 31. prosinca 2009. godine, a primjenjuje se od 01. lipnja ove godine.
Kao osnova poslužio je dosadašnji tekst Kolektivnog ugovora, na koji su sindikat i poslodavac davali prijedloge izmjena. Dolaskom nove uprave, svi radnici su dobili nove ugovore prema novoj organizaciji i sistematizaciji, i to veće nego do sada. Zbog toga je sindikat pristao na prijedlog poslodavca da se iznos najniže osnovne plaće sada ne mijenja, kako je sindikat zahtijevao, već da se krajem drugog mjeseca 2009. potpisnici Kolektivnog ugovora nađu na pregovorima, te ovisno o rezultatima poslovanja dogovore o visini najniže osnovne plaće. Zbog mijenjanja plaća putem ugovora o radu kao pojedinačnog akta, sindikat je u dogovoru sa poslodavcem proveo anketu o »zadovoljstvu « sa sadašnjom plaćom i odgodom zahtjeva za povećanje najniže osnovne plaće. Blizu sedamdeset posto članova je bilo suglasno sa takovim rješenjem pitanja plaće.

Verzija za ispis Pročitajte više
 
GZH, Zagreb - Povećanje plaće

U prostorijama GRAFIČKOG ZAVODA HRVATSKE potpisan je, 29. svibnja ove godine, Aneks kolektivnog ugovora GZH. Aneksom su potpisnici regulirali porast plaće, odnosno 6% povećanje iznosa najniže osnovne plaće. Iako je sindikalno povjereništvo u svojoj inicijativi za produženje kolektivnog ugovora tražilo, uz porast plaće i uvođenje odredbe o obaveznom sistematskom pregledu za sve radnike, i to svake tri godine, poslodavac je pristao samo na porast plaće. U tom smislu je i potpisan aneks, i to produženjem roka važenja za jednu godinu, s početkom primjene od prvog travnja 2008. godine.
Aneks kolektivnog ugovora potpisali su predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić, zamjenik sindikalne povjerenice Damir Kranželić i direktorica Danica Pavičić. Pregovarački tim sindikata činili su V. Špadina, N. Savić, Fileš, D. Hanzalek i B. Šifter.
Nakon potpisa Aneksa, direktorica je predstavnike sindikata upoznala sa planovima daljnjeg poslovanja, te sa novonabavljenim strojevima, između kojih je posebno naglašena nova rotacija i CTP priperma tiska.

Verzija za ispis
 
Slobodna Dalmacija Trgovina, Split - Potpisan aneks Kolektivnog ugovora
Krajem 2007. godine Sindikat grafičara upozorio je poslodavca da nije primjenjivan članak Kolektivnog ugovora koji govori o porastu plaće prema porastu troškova života i po kojem je najniža osnovna plaća trebala biti viša i kao takva primjenjivana u obračunu plaće. O ovom upozorenju razgovaralo se na nekoliko sastanaka da bi se, konačno, dogovorili svi detalji promjena i našlo rješenje za nastali problem.
Verzija za ispis Pročitajte više
 
LANA – Karlovačka tiskara - Aneks kolektivnog ugovora i veće plaće

U LANI – Karlovačkoj tiskari od 2000. godine koristi se Kolektivni ugovor kao oblik reguliranja prava i dužnosti koja proizlaze radnog odnosa. Produžuje se redovito svake godine kao aneks ili kao cjeloviti kolektivni ugovor. Nakon inicijative za promjene i produženje te kratkih pregovora obje strane su se sporazumjele o izmjenama. Najvažnija je promjena iznosa najniže osnovne plaće koja je povećana na način da je uvedena kategorija stalni dodatak koji sa obračunskom osnovicom čini plaću. Stalni dodatak će se isplaćivati u iznosu 450,00 kuna bruto koji se dodaje na dosadašnju plaću. Na taj način svima se povećavaju plaće u različitom postotku od 5 do 18% ovisno plaći, a postiglo se to da su radnici sa manjim plaćama dobili u odnosu na sadašnju plaću mnogo veći iznos.
Osim plaće uveden je članak kojim se zabranjuje pušenje u krugu poduzeća te je izvršeno vrednovanje jednog radnog mjesta jer je popis radnih mjesta sa pripadajućim koeficijentima složenosti sastavni dio kolektivnog ugovora.
Dogovoreni tekst aneksa kolektivnog ugovora potpisali su sa strane sindikata predsjednik Stjepan Kolarić i sindikalni povjerenik Miroslav Medarić, a sa strane uprave njezin predsjednik Nikola Hanžel.
Aneks kolektivnog ugovora koji osigurava prava radnika primjenjivat će se od 1. travnja ove godine osim u odredbi visine plaće koja se počinje primjenjivati od 1. svibnja ove godine.
Aneksom je primjena kolektivnog ugovora produžena na sljedećih dvanaest mjeseci čime se tradicija reguliranja prava i obveza radnika poslodavca putem kolektivnog ugovora nastavlja, što ćemo nastojati postići i u budućnosti.

 

Verzija za ispis
 
Stranica: « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »